invert-default-slider-image

Kunst op de Kaart

De overtuiging dat de vakdisciplines vormgeving en (landschaps)architectuur een belangrijke stimulans kunnen betekenen voor de economische en ruimtelijke ontwikkeling van de Nederlandse badplaats vormde de basis voor het project en de conferentie ‘De cultuur van de Hollandse badplaats’ dat in 1997 in Amstedam werd gehouden. Dit initiatief van het Vormgevingsinstituut, in samenwerking met Architectuur Lokaal, de provincies Noord-Holland en Zeeland, de gemeente Amsterdam, toonde de betekenis van deze disciplines voor de sfeer, het karakter, de presentatie en het gebruik van de badplaatsen. De verschillende presentaties op het gebied van productvormgeving, architectuur en landschapsarchitectuur leverden stof tot nadenken voor alle partijen (gemeenten, provincies, toerisme & recreatie sector en projectontwikkelaars) betrokken bij de planvorming ten aanzien van de badplaatsen. Belangrijk van de getoonde concepten was het hoge realiteitsgehalte, hetgeen in de praktijk resulteerde in vervolggesprekken tussen ontwerpers en vertegenwoordigers van verschillende kustlocaties. Het project sloot naadloos aan bij het actieplan ‘Zee van Cultuur’, waarin Toerisme & Recreatie AVN en Nederlands Bureau voor Toerisme in Amsterdam gezamelijk een nieuwe strategie voor het economische noodzakelijke innovatieproces formuleerden. Ook de notitie ‘Ontwikkelingsperspectief Noordzeeboulevard’ – de regionale vertaalslag van ‘Zee van Cultuur’ – van de Provinciale Bureaus voor Toerisme aan de kust sloot bij ‘De cultuur van de Hollandse badplaats’ perfect aan.

‘Kust op de Kaart’ is – als website – een visueel en inhoudelijk communicatieplatform voor alle betrokken partijen bij de ontwikkeling van de kust. De kaart maakt de dynamiek en de relevante informatie inzichtelijk van ruimtelijke, culturele en toeristische lokale en regionale ontwikkelingen langs de kust.

De bedoeling is nieuwe, interessante ontwikkelingen op het gebied van de inrichting van ons grootste publieke domein – de kust – aan de orde te stellen en voor de doelgroepen makkelijk en op een attractieve en vernieuwende wijze toegankelijk te maken. De inhoud (ontwerpprocessen, onderzoekstrajecten, relevante gegevens) zal in de komende vier jaar worden opgebouwd rond een aantal thema’s zoals: ‘mobiliteit’, ‘verblijf’, ‘differentiatie en identiteit’, ‘natuur en recreatie’ en ‘veiligheid’. Nieuwe programmatische mogelijkheden krijgen als innovatie een plaats op de kaart.

Naast het in beeld brengen van innovatieve ontwikkelingen worden opdrachten tot ontwerpstudies verstrekt gericht op de problematiek van de thema’s. Resultaten hiervan zullen op de website worden gebracht. De dialoog en de contacten via de website bevorderen de samenwerking en uitwisseling, waardoor ontwikkelingen een regionale samenhang krijgen. De kaart wordt hiermee tevens een instrument voor interactieve beleidsontwikkeling.

PROJECT DOELEN

- De productie van een informatie- en inspiratiebron van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de inrichting van de openbare ruimte in de kuststreek en het achterland; de focus is daarbij gericht op de vormgeving van producten, diensten en (leef-)omgeving.
– De presentatie van de kust als één entiteit en de stimulering van samenwerking tussen gemeenten onderling, het bedrijfsleven zelf en van publiek-private samenwerking.
– De creatie van een interdisciplinair beleidsnetwerk (economisch, ruimtelijk, cultureel en milieu-) waardoor meer integratie bewerkstelligd wordt bij de inrichting van de openbare ruimte.

DOELGROEP

De publieke en de private sector: bestuurders (lokaal, provinciaal, rijks-), beleidsontwikkelaars, de toerisme & recreatie sector, de bouw sector, de projectontwikkelaars en de investeerders.
De website biedt geen informatie voor consumenten. Klik voor consumenten informatie op de button:

EFFECTEN

- grotere deskundigheid bij publieke én private sector op de terreinen vormgeving, architectuur en landschapsarchitectuur
– kwalitatieve productontwikkeling van de kust
– economische impuls in de kuststreek als gevolg van een kwaliteitsverbetering
– een transparant beleidsproces
– ontkokering van beleid (economisch, ruimtelijk, toeristisch recreatief, waterstaatkundig en natuur & milieu-) ten aanzien van de kuststreek
– stimulans voor regionale samenwerking en relatieversterking tussen kust en achterland
– voorbeeld-functie voor andere regio’s

INITIATIEF & ORGANISATIE


- VORMGEVINGSINSTITUUT
Een van de doelstellingen van het Vormgevingsinstituut is een inhoudelijke impuls te bieden op het terrein van de vormgeving aan de publieke en private sector. Het instituut koppelt haar culturele missie bij voorkeur aan economische en ruimtelijke ontwikkelingen.
- NEDERLANDS BUREAU VOOR TOERISME in Amsterdam EN TOERISME & RECREATIE AVN
Beide organisaties willen vanuit hun doelstelling – de bevordering van toerisme – een stimulans bieden aan een kwalitatieve productontwikkeling en benadrukken daarbij de lokale identiteit.
De Provinciale Bureaus voor Toerisme aan de kust en de lokale centra voor architectuur in de kuststreek worden inhoudelijk nauw betrokken bij dit project.

EXPERTISE

Met een klankbordgroep is een grote lijn voor de inhoud van de website bepaald.
Deze klankbordgroep bestaat uit:
– Pieter Uyttenhove, Amsterdam (architectuurcriticus)
– Hans van der Markt, Eindhoven (ontwerper/docent Design Academie Eindhoven)
– Jan de Graaf, Rotterdam (stedenbouwkundige/docent Academie Bouwkunst Rotterdam)
– Jaap Lengkeek, Amsterdam (hoofddocent Omgevingswetenschappen, Landbouwuniversiteit Wageningen)
– Gerard van Keken, Amsterdam (Bureau voor Toerisme).

Daarnaast wordt vanuit het netwerk van betrokken organisaties specialistische externe expertise ingeschakeld zoals van het European Union for Coastal Conservation (EUCC), de Nationale commissie voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling (NCDO), het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), het Nederlands Architectuur Instituut in Amsterdam (NAI), Architectuur Amsterdam Lokaal, Beleidsagenda Milieu, Amsterdam Toerisme en Recreatie, ANWB Koninklijke Nederlandse Toeristenbond en de Werkgroep ‘Interdepartementale Visie Kust’.

ONTWERP WEBSITE


Het ontwerp van de website probeert de dagelijkse klimatologische veranderingen en astronomisch getij-informatie van de Hollandse kust weer te geven.
De windkracht en watertemperatuur worden gevisualiseerd in de achtergrond van de pagina’s, die verdeeld is in 2 kleuren.
De bovenste kleur verandert analoog aan de veranderingen in windkracht, uitgedrukt in de 13 eenheden van de schaal van Beaufort.
De onderste kleur is gekoppeld aan de schommelende watertemperatuur van de zee. De horizontale lijn die de 2 kleuren scheidt, beweegt omhoog en omlaag – zoals de waterstand gedurende de getijdewisselingen .

De kleurencombinaties zijn gekozen op esthetische gronden en proberen niet de klimatologische waarnemingen uit te drukken.

Als bezoeker van het strand is de richtingkeuze beperkt. De keuze enkel links- of rechtsaf te kunnen gaan is benadrukt door de positie van de kaart te kantelen.

COLONFOON

Redactieraad
Erik van Dijk (consultant Kust TRN, Amsterdam), Jan de Graaf (stedenbouwkundige, Amsterdam), Hans van de Markt (ontwerper, Tilburg), Anne Luijten (architectuurhistoricus Fieldtrip, Amsterdam)

Redactie en communicatie

Marieke Luienberg, Europese stimuleringsprogamma INTERREG II-C

Erik van Dijk en Anne Luijten, Tandarts Amsterdam

Sebas Meerendal, gemeente Amsterdam

Grafisch ontwerp
Joost Verhaak en Rogério Lira (Mount.nl, Amsterdam)

Technische realisatie en hosting
Paul Jongsma (WEBtic Internet Consultancy, Amsterdam)

De redactie heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het achterhalen en regelen van de rechten op het beeldmateriaal. Degenen die menen toch nog rechten te doen gelden, kunnen zich richten tot de redactie.

De website wordt financieel mogelijk gemaakt door de ministeries van Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Rijksinstituut voor Kust en Zee in Amsterdam, de Mondriaan Stichting en de initiërende instellingen het Vormgevingsinstituut, het Nederlands Bureau voor Toerisme in Amsterdam en de Stichting Toerisme & Recreatie AVN.
Het project en deze website zijn o.a. mogelijk gemaakt op basis van subsidies en donaties van o.a. Shell, de heer Six,  de familie de Pon.

Marieke Luienberg, Europese stimuleringsprogamma INTERREG II-C

Onze Kunstenaars

  • client-logo
  • client-logo
  • client-logo
  • client-logo
  • client-logo